Wijziging arbowet

Written by Beheerder on 8 mei 2017. Posted in Geen categorie

Op 1 juli 2017 zal de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking treden. De aanleiding voor deze wetswijziging zijn veranderingen op de arbeidsmarkt en het toenemende belang dat gehecht wordt aan de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Met deze mail willen we u, als klant van onze arbodienst, informeren over belangrijke veranderingen in de wet en de consequenties die dit heeft voor uw organisatie en de samenwerking met ons.

Nieuwe arbeidsomstandighedenwet en basiscontract
Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er een grote diversiteit aan contracten. Bij het ingaan van de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet wordt door de overheid het basiscontract geïntroduceerd.
Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen (maatwerk), het basispluscontract.
Nieuwe verplichtingen
In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door bedrijfsarts of arbodienstverlener. De bestaande wettelijke taken (ziekteverzuimbegeleiding, toetsen van en adviseren over de RI&E, PAGO, aanstellingskeuring) worden aangevuld met nieuwe bepalingen uit de nieuwe wetgeving, die de kwaliteit van dienstverlening vergroten:
1. Toegang tot de bedrijfsarts: in het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang (bv. via een spreekuur) tot de bedrijfsarts is geregeld. Dit is reeds in het huidige contract opgenomen.
2. Overleg met OR en preventiemedewerker: het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deskundigen. Dit is nog niet altijd in het huidige contract opgenomen.
3. Bezoek van de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Dit is nog niet altijd in het huidige contract opgenomen.
4. Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener. Zie kopje overgangsjaar.
5. Klachtenprocedure: iedere arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen. Zie kopje overgangsjaar.
6. Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. Dit is reeds in het huidige contract opgenomen.
7. Advisering over preventie: de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan. Dit is reeds in het huidige contract opgenomen.

Overgangsjaar
Nog niet voor alle wijzigingen in de wetgeving zijn de concrete eisen al duidelijk, bijvoorbeeld over de second opinion en de klachtenprocedure. Er is daarom tot 1 juli 2018 de tijd om lopende contracten aan te passen.
Op dit moment zijn wij er mee bezig om dit op een zo efficiënt en duidelijk mogelijke manier voor al onze klanten te regelen. Als we hier meer over weten, laten we u dit uiteraard weten.

Meer informatie:
Meer informatie over de vernieuwde arbowet kunt u onder andere vinden op www.arboportaal.nl.