Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat de afgelopen tijd veel aandacht heeft gekregen in de media. En terecht, volgens ons. We moeten allemaal langer doorwerken, maar kunnen we dat ook? Hoe zorgen we ervoor dat we gezond de eindstreep halen? Om dat te bereiken moeten we daar nu bewust mee bezig zijn en vooruit denken.

Helaas zijn veel werkgevers op dit moment nog te veel gericht op de korte termijn, en op het verminderen van verzuim, niet op het voorkómen ervan. We zouden dat graag anders zien en willen onze klanten daarbij dan ook graag van dienst zijn.

Voor elke klant kunnen we op dit vlak maatwerk leveren. Zo kunt u ons vragen te adviseren in uw eigen project op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We kunnen dan fungeren als vraagbaak. Maar als u behoefte heeft aan meer is dat ook mogelijk. We kunnen dan voor u een geheel traject opzetten waarbij we u het werk uit handen nemen.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Duurzame inzetbaarheid is niet iets waar je even aandacht aan besteedt, waarna het een vergeten onderwerp wordt. Het woord zegt het al, de focus moet liggen op de lange termijn. Om die reden is het van belang dat de voorbereiding gedegen is en dat er volledige support is vanuit het management. De eerste stap is dan ook het duidelijk krijgen van de doelstelling en het verkrijgen van support en commitment vanuit het management en HR. Hiervoor is een aantal gesprekken nodig om dit helder te krijgen.

Vervolgens is het stap 2 om inzicht te krijgen in de huidige problematiek, maar ook in mogelijke toekomstige belemmeringen. In sommige gevallen zal het nuttig zijn een dergelijk traject te koppelen aan een PMO. Ook kan vanuit een eerder PMO het advies komen aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Die informatie kan gebruikt worden. In deze stap is het voor ons van belang om de perceptie van de werknemers te peilen. We willen weten wat zij nodig hebben om gezond, vitaal en productief aan de slag te blijven op de lange termijn. Hiervoor is het zaak dat werknemers gaan nadenken over dit onderwerp, dat er bewustwording is, en dat het een onderwerp wordt van gesprek.

Nog voordat we de werknemers gaan vragen naar hun ideeën en behoeften is het daarom nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We zullen dan ook beginnen met een kick-off, door middel van workshops en presentaties. Hierin zal op zijn minst aan bod komen dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om gezond en inzetbaar te zijn en blijven voor arbeid, ook op de lange termijn. Het bedrijf kan wel de middelen aanreiken om dit te faciliteren, maar men moet zelf aangeven waar men behoefte aan heeft. In een actieve workshop kan hierop ingegaan worden.

Vervolgens zullen we alle werknemers vragen een vragenlijst in te vullen waarmee we inzichtelijk willen krijgen:

  • Waar op dit moment belemmeringen zijn op het gebied van gezondheid en werk (mogelijk is dit al via een PMO duidelijk gekregen);
  • Waar men in de toekomst problemen mee verwacht. Ofwel, we stellen de werknemers de vraag: “Als u hier nog 10 jaar werkt waar verwacht u dan problemen mee te ondervinden?’;
  • Waar men behoefte aan heeft om nu en op de lange termijn gezond en vitaal inzetbaar te blijven.

Deze behoeftes kunnen liggen op vele diverse vlakken:

  • (Op maat gemaakte) persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkschoenen en oordoppen etc.
  • Inzet van diëtist, stoppen-met-roken-cursus, sportabonnement etc.
  • Assertiviteitstraining, stressmanagement etc.
  • Omscholing/bijscholing/ontwikkeling, bijvoorbeeld om op een later moment fysiek lichter werk te kunnen doen
  • Support en communicatie met leidinggevende/overlegstructuur etc.
  • etc.

De derde stap bestaat uit het implementeren van de verbeteringen en het voorzien in de behoeftes van de werknemers. De voorzieningen die de werknemers aangereikt krijgen zijn niet vrijblijvend. Zo kan bijvoorbeeld met de werknemers afgesproken worden dat ze een bepaalde voorziening alleen krijgen op het moment dat ze commitment geven om zich ervoor in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het afmaken van een bepaalde cursus die aangeboden wordt. Het monitoren hiervan is van belang.

De vierde en laatste stap gaat over het laten beklijven van al het bovenstaande. We zullen ervoor moeten zorgen dat het beleid en de ingezette interventies daadwerkelijk effect hebben op de lange termijn. Dat kan alleen als het onderdeel wordt van het bedrijf en de dagelijkse praktijk. Zaken die hierbij aan bod kunnen komen zijn voorbeeldgedrag door leidinggevenden, periodieke evaluaties van het traject en de effecten, voortgangsgesprekken met werknemers, het inrichten van een gezonde kantine en/of bedrijfsfitnessruimte, posters of instructiebladen/-bordjes op de werkplek etc.

Zoals u ziet houdt een dergelijk traject nogal wat in. Besef echter wel dat een eerste start wellicht veel tijd en energie kost, maar dat het daarna een verandering teweeg brengt die blijvend is, en waarmee u tijd en geld kunt besparen.

Mocht u met ons van gedachte willen wisselen over het onderwerp, of bent u benieuwd wat we voor u kunnen doen, schroom dan niet.

Bel ons direct voor meer informatie of een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999 en vraag naar Veronique Stip of Linda Ossenblok.